Политика на приватност

Политика на приватност

За да ја користите услугата за електронска продажба на Мепринг сервиси дооел, Мепринг сервиси дооел прибира и обработува одредени Ваши лични податоци, а тоа се Вашето име и презиме, адреса на живеење и e-mail адреса, телефонски број и информации за Вашата платежна картичка. Овие информации ги давате во моментот на Вашата регистрација на нашата веб страница и во моментот на нарачување на производот. Во тој момент Вие истовремено се согласувате да ги дадете Вашите лични податоци, за тие да бидат обработувани од страна на Мепринг сервиси дооел, за наведената цел.

Вашите лични податоци ќе се користат со цел да можеме навремено и точно да ја испорачаме Вашата нарачка и да ја наплатиме цената за продадените производи и цената на услугата. Дополнително, Вашите лични податоци ќе се користат за да Ве информираме за Вашите нарачки, како и за нашите понуди и попусти. Исто така, Вашите лични податоци ќе се користат за континуирано подобрување на услугите кои ги нуди нашата веб страница, како и Мепринг сервиси дооел воопшто, за подобрување на нашата понуда и за поедноставно и пријатно користење на услугите.

Мепринг сервиси дооел ќе ги користи собраните лични податоци исклучиво за целите за кои се дадени во согласност со важечките Законски прописи во Република Македонија. Можете да побарате да не Ви се праќа електронска пошта со рекламна содржина на Вашата адреса, без притоа да бидат избришани Вашите лични податоци од нашата збирка на лични податоци.

Сите информации поврзани со или кои произлегуваат од купување направено од наш клиент на нашата веб продавница се сметаат за деловна тајна и се третираат како такви во согласност со законите на Република Македонија.

За сите барања и додатни информации Ве молиме обратете се на sales@klimi.net.mk или на 02/3090-701.

Користењето на нашата веб продажба не е возможно без Вашите лични податоци, а Вашата регистрација претставува согласност, Мепринг сервиси дооел да ги собира и обработува Вашите лични податоци за целите и на начинот опишан во Условите за користење.