Гаранција на производите

Нарачаните производи се испорачуваат со уредно заверен гарантен лист. Доколку во текот на гарантниот период се утврдат фабрички недостатоци на производот, можете да извршите рекламација на производот со приложување на валиден гарантен лист со сериски броеви, заверен со печат и потпис од Мепринг сервиси дооел. При рекламација на производот важат условите во гарантниот лист.

Гаранцијата на производите важи само ако монтажата на производите е извршена од страна на овластени, односно одобрени монтажери од страна на Мепринг сервиси дооел.